Hvad er stoicisme? – Sådan lever man stoisk

Har du styr på dine værdier?
Gør du det vigtigste først?
Hvis du ikke helt føler at du kan svare til ovenstående, så er det værd at se på stoicismen, for den lærer dig lige netop dette. At have styr på sine værdier og kunne prioritere sit liv, er en god vej til et liv i balance.
Hvad er stoicisme?

Stoicisme er en filosofisk skole, der blev grundlagt i det antikke Grækenland i det 3. århundrede f.Kr. af Zenon fra Kition. Det er en af de mest kendte og indflydelsesrige skoler inden for antikkens filosofi.

Zenon fra Kition var en hellenistisk filosof fra Cypern. Zenon underviste i Athen fra omkring 300 f.Kr.

Essensen af stoicisme

Stoicisme betragter fornuft som afgørende vejledning i livet. Stoikere lærte, at mennesker skulle acceptere den naturlige orden og følge den for at leve et godt liv. De mente også, at det vigtigste i livet er at udvikle fornuftige dyder som visdom, retfærdighed, tapperhed og selvbeherskelse.

En central lære inden for stoicisme er, at mennesker ikke har kontrol over eksterne begivenheder, men kun har kontrol over deres reaktioner og holdninger til disse begivenheder. Stoikere opfordrede derfor til at acceptere det, der ikke kan ændres, og fokusere på at udvikle en dydig karakter og fornuftig holdning til livet.

De stoiske dyder

Stoiske dyder er de kardinalprincipper, som stoicisme bygger på, og som skal følges for at leve et fornuftsbasseret liv.


De vigtigste stoiske dyder er:

 1. Visdom (græsk: phronesis): Evnen til at skelne mellem det gode og det dårlige og handle i overensstemmelse hermed.
 2. Mod (græsk: andreia): At handle retfærdigt og tapper i alle situationer, uanset risikoen eller konsekvenserne.
 3. Retfærdighed (græsk: dikaiosyne): At leve i overensstemmelse med naturen og de universelle principper for retfærdighed og moral.
 4. Selvbeherskelse (græsk: sophrosyne): Evnen til at kontrollere ens impulser og følelser og handle med fornuft og omtanke.

Ud over disse fire kardinaldyder fremhæver stoiske filosoffer også andre dyder, der bidrager til at opnå et godt liv i overensstemmelse med naturen, såsom:

 1. Tålmodighed (græsk: makrothymia): At udvise tålmodighed og modstandskraft i mødet med vanskelige eller uønskede omstændigheder.
 2. Medfølelse (græsk: philanthropia): At udvise medfølelse og omsorg for andre mennesker og for samfundet som helhed.
 3. Trofasthed (græsk: pistis): At være tro mod sine overbevisninger og principper og handle i overensstemmelse hermed.
 4. Taknemmelighed (græsk: eucharistia): At udvise taknemmelighed og værdsættelse for det, man har, og for de muligheder, man har fået i livet.
 5. Forsonlighed (græsk: epieikeia): Denne dyd handler om at udøve retfærdighed og nåde i vores forhold til andre. Det indebærer at være villig til at tilgive og finde en fredelig løsning, når konflikter opstår.
 6. Selvdisciplin (græsk: enkrateia): Stoicismen lægger stor vægt på at udvikle selvdisciplin. Det indebærer evnen til at kontrollere vores impulser, begær og uhensigtsmæssige handlinger. Ved at udøve selvdisciplin kan vi opretholde fokus på vores langsigtede mål og handle i overensstemmelse med vores fornuft.
 7. Ydmyghed (græsk: tapeinosis): Ydmyghed er en dyd, der hjælper os med at opretholde et realistisk syn på os selv og vores plads i verden. Det indebærer at erkende vores begrænsninger, være åbne for læring og være villige til at anerkende, når vi begår fejl eller har brug for hjælp. Ydmyghed hjælper os med at forblive jordnære og respektfulde over for andre.

Stoicismens fortolkning af begrebet “naturlove”

I stoicismen refererer udtrykket “naturlovene” til ideen om, at universet styres af forudsigelige og uundgåelige principper. Stoikerne mente, at alt i naturen sker i overensstemmelse med disse faste love, og at disse love udgør en universel orden, der er rationel og fornuftig.

I stoicismen er “naturlovene” derfor ikke nødvendigvis de samme som fysiske eller biologiske love, som vi kender dem fra moderne videnskab. I stedet refererer de til et sæt principper og værdier, der angiver, hvordan man skal leve sit liv i overensstemmelse med naturen og fornuften. Her er nogle eksempler:

 1. Lev i overensstemmelse med naturen: Stoikerne mente, at det højeste gode var at leve i overensstemmelse med naturen, hvilket betyder at acceptere det uundgåelige og at stræbe efter at handle i overensstemmelse med fornuft og dyd.
 2. Fokus på det, du kan kontrollere: Stoikerne mente, at nogle ting er inden for vores kontrol (såsom vores egne tanker, følelser og handlinger), mens andre ting ikke er det (såsom ydre begivenheder og omstændigheder). Ved at fokusere på det, vi kan kontrollere, og acceptere det, vi ikke kan, mente de, at vi kunne opnå indre ro og tilfredshed.
 3. Dyd er det højeste gode: Stoikerne mente, at dyd var det højeste gode og at man skulle stræbe efter at udvikle og udøve dyder som visdom, retfærdighed, mod og mådehold.
 4. Universal broderskab: Stoicismen fremhæver ideen om menneskeheden som en enkelt, universel samfund, hvor alle individer er forbundet gennem deres fælles rationalitet. I denne forstand, burde man behandle alle med respekt og retfærdighed.
 5. Betræd naturens vej: Stoikerne opfordrede til at leve et liv i overensstemmelse med naturens måde, hvilket indebærer at acceptere livets forandringer, udfordringer og endelighed med værdighed og ro.

Disse “love” er mere retningslinjer for etisk opførsel og livsstil end fysiske love som dem i moderne videnskab. Men stoikerne så dem som udtryk for den universelle, rationelle orden, der styrer verden.

Stoikerne mente altså, at for at leve et dydigt og tilfredsstillende liv, skulle man leve i overensstemmelse med naturens love. Dette betyder at acceptere det uundgåelige, at forstå de begrænsninger og muligheder, som naturens love pålægger os, og at stræbe efter at handle i overensstemmelse med fornuft og dyd, som de så som værende i overensstemmelse med naturens orden.

Bøger om stoicisme

Stoikere som Epiktet, Seneca og Marcus Aurelius har skrevet om stoicisme og dens anvendelse i hverdagen.

Epiktet:

 • Stoiske leveregler
 • Epiktets håndbog

Lucius Annaeus Seneca:

 • Breve og andre skrifter til Lucilius
 • Om livets korthed. Om vrede. Om mildhed. Om sindsro.

Marcus Aurelius:

 • Betragtninger
 • Meditationer
 • Tanker til sig selv

Hvordan lever man stoisk?

At leve et stoisk liv indebærer at anvende stoiske principper og filosofier i ens daglige eksistens. Her er nogle centrale aspekter af stoisk praksis:

 1. Accept af den naturlige orden: Stoikere opfordrer til at acceptere, at visse begivenheder og omstændigheder ligger uden for vores kontrol. Vi kan ikke ændre dem, så det bedste vi kan gøre er at acceptere dem og tilpasse os i overensstemmelse hermed.
 2. Fokus på det, der er inden for vores kontrol: Stoicisme understreger vigtigheden af at fokusere på vores reaktioner, holdninger og handlinger, da det er det, vi har direkte kontrol over. Vi bør ikke bruge unødig energi og bekymring på ting, vi ikke kan ændre.
 3. Praksis af dyder: Stoicisme betoner udviklingen af dyder som nævnt ovenfor. Stoikere stræber efter at handle i overensstemmelse med disse dyder og udvikle en dydig karakter.
 4. At leve i overensstemmelse med naturen: Stoikere opfordrer os til at leve i overensstemmelse med den naturlige orden og den universelle fornuft. Dette indebærer at handle moralsk, udvise medfølelse og handle i overensstemmelse med ens egen fornuft.
 5. Udvikle selvkontrol: Stoicisme lægger stor vægt på selvkontrol og selvbeherskelse. Det betyder at undgå at lade dine følelser eller impulser styre dit liv og i stedet vælge at handle med fornuft og omtanke.
 6. Fokuser på det positive: Stoicisme opfordrer dig til at fokusere på det positive i dit liv og at tænke optimistisk og håbefuldt. Dette betyder ikke at ignorere eller benægte de negative ting, der sker i dit liv, men snarere at finde en balance mellem det positive og det negative.
 7. Vær opmærksom på din dødelighed: Stoicisme opfordrer til at tænke på døden som en naturlig del af livet og som en påmindelse om at leve livet fuldt ud. Ved at erkende vores egen dødelighed, kan vi værdsætte livet mere og fokusere på de ting, der virkelig betyder noget for os

Øvelser til et stoisk liv

En af de vigtige aspekter af stoicisme er at praktisere og øve sig i filosofiens principper i hverdagen. Her er øvelser, du kan udføre for at udvikle en stoisk holdning:

 1. Morgenrefleksion: Start dagen med at reflektere over de principper, du ønsker at leve efter. Overvej stoiske dyder som visdom, retfærdighed, tapperhed og selvbeherskelse. Tænk også over den naturlige orden og accept af det, der ligger uden for din kontrol.
 2. Identificer det, du kan kontrollere: Tag et øjeblik til at identificere de ting, der er inden for din kontrol i løbet af dagen. Dette kan omfatte dine handlinger, holdninger og reaktioner på begivenheder. Anerkend det faktum, at du ikke kan kontrollere eksterne faktorer eller andre menneskers handlinger.
 3. Øv accept: Når du støder på udfordringer, irritation eller frustration, forsøg at øve accept af situationen. Sig til dig selv, at dette er en del af den naturlige orden, og at du kun kan kontrollere din egen reaktion. Lad ikke negative følelser som vrede eller frygt tage over. Prøv i stedet at bevare roen og handle med fornuft og omtanke.
 4. Praktiser selvbeherskelse: Stoicisme lægger stor vægt på selvbeherskelse. Øv dig i at kontrollere dine impulser og følelser. Tag et øjeblik, før du reagerer på en situation, og vælg at handle på en måde, der er i overensstemmelse med stoiske principper. Husk at reagere med tålmodighed, medfølelse og klogskab.
 5. Aftenrefleksion: Afslut dagen med en refleksion over dine handlinger og reaktioner. Evaluer, hvordan du håndterede forskellige situationer og om du var i stand til at leve i overensstemmelse med stoicismens principper. Identificer områder, hvor du kan forbedre dig og sæt dig mål for at praktisere stoicisme endnu bedre i fremtiden.

Hvad kan vi bruge stoicismen til i dag?

Stoicismen tilbyder os en række praktiske redskaber og filosofiske perspektiver, der kan berige vores moderne liv på forskellige måder. En af de mest værdifulde anvendelser af stoicismen i dag er at hjælpe os med at håndtere og reducere stressniveauet i vores liv. Gennem stoisk praksis lærer vi at acceptere de ting, der ligger uden for vores kontrol, og i stedet fokusere vores energi og opmærksomhed på det, vi faktisk kan påvirke. Dette frigør os fra unødig bekymring og angst, og tillader os at finde indre ro og balance i selv de mest udfordrende situationer.

En anden værdifuld anvendelse af stoicismen i vores moderne verden er i beslutningstagning. Stoicismen opfordrer os til at anvende vores fornuft og logik, når vi træffer valg. Ved at betragte situationen med klarhed og objektivitet og tage hensyn til vores principper og værdier, bliver vi bedre rustet til at træffe velovervejede og dydige beslutninger.

Stoicismen giver os også redskaber til at regulere vores følelser. Gennem selvbeherskelse og disciplin kan vi lære at reagere roligt og fornuftigt, selv når vi står over for intense følelsesmæssige udfordringer. Denne evne til at regulere vores reaktioner hjælper os med at undgå impulsivitet og overreaktioner, og giver os mulighed for at handle med klogskab og besindighed.

I vores relationer med andre tilbyder stoicismen os en vej til at dyrke medfølelse, retfærdighed og taknemmelighed. Ved at udøve disse dyder kan vi opbygge sundere og mere meningsfulde forbindelser og bidrage positivt til vores sociale omgivelser.

Stoicismen opfordrer os også til at reflektere over vores livsformål og finde mening i vores handlinger. Ved at leve i overensstemmelse med vores dyder og principper kan vi skabe en følelse af retning og formål i vores liv.

Endelig er stoicismen en kilde til modstandsdygtighed og mentalt styrke. Ved at udvikle vores evne til at håndtere udfordringer og modgang bliver vi mere robuste og i stand til at trives i mødet med livets udfordringer.

Sindsrobønnen – En stoisk bøn

En bøn der benyttes i alle 12-trinsfællesskaber er Frans af Assisis bøn, som i sin essens er stoisk:

Gud, giv mig sindsro
til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

Bønnen er nedskrevet af Kejser Marcus Aurelius og nogle kalder den derfor for Aureliusbønnen.

Scroll to Top