Psykologisk metode: Forstå forskning i de psykologiske og pædagogiske felter

Psykologisk metode henviser til de forskellige tilgange, teknikker og strategier, der anvendes inden for psykologi til at undersøge, forstå og behandle menneskelig adfærd, tanker og følelser. Det er en systematisk tilgang til at studere og analysere psykologiske fænomener og bruges ofte til at indsamle data, identificere mønstre og afklare årsagssammenhænge.

Kvalitative og kvantitative psykologiske metoder

Psykologisk metode kan omfatte både kvalitative og kvantitative tilgange. Kvalitative metoder fokuserer på at indsamle dybdegående information om individets oplevelser, holdninger og perspektiver gennem observationer, interviews eller case-studier. Kvantitative metoder involverer brug af statistiske teknikker til at indsamle og analysere målelige data, såsom spørgeskemaer, eksperimenter eller neuroimaging.

Ved at anvende en systematisk tilgang kan psykologer og andre fagfolk, opnå en bedre forståelse af menneskelig adfærd og mentale processer samt udvikle mere effektive interventioner og behandlingsmetoder.

Hvad indebærer den kvalitative metode?

Kvalitativ metode er en tilgang inden for forskning, der sigter mod at forstå og undersøge komplekse fænomener og kontekster gennem dybdegående analyse af ikke-målelige data. Denne metode er ofte anvendt inden for psykologi, sociologi, antropologi og andre sociale videnskaber.

Kvalitativ metode indebærer typisk en række forskellige teknikker og metoder til dataindsamling og analyse. Nogle af de mest almindelige metoder omfatter:

 • Interviews: Forskeren gennemfører individuelle eller gruppeinterviews med deltagerne for at få en dybere forståelse af deres oplevelser, holdninger og perspektiver.
 • Observation: Forskeren observerer og dokumenterer adfærd, interaktioner og kontekstuelle faktorer i naturlige eller forskningsindstillede miljøer.
 • Case-studier: Dybdegående undersøgelser af enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der involverer en detaljeret analyse af en række datakilder, såsom interviews, observationer og dokumenter.
 • Dokumentanalyse: Analyse af eksisterende dokumenter, såsom tekster, breve, dagbøger, billeder eller offentlige optegnelser, for at forstå bestemte fænomener eller begivenheder.
 • Feltarbejde: Forskeren deltager aktivt i den kontekst eller det miljø, der studeres, og indsamler data gennem observationer, interviews og deltagelse i aktiviteter.
 • Kvalitativ kodning og analyse: Dataene analyseres ved at identificere temaer, mønstre eller kategorier gennem en iterativ proces med kodning og fortolkning af dataene.

Kvalitative metoder fokuserer på at opnå dybdegående forståelse og mening gennem en række kontekstuelle faktorer, perspektiver og fortolkninger. De tillader forskeren at få indsigt i komplekse sociale og psykologiske processer, der ikke altid kan kvantificeres eller måles på en simpel måde.

Hvad indebærer den kvantitative metode?

Kvantitativ metode indebærer typisk brugen af strukturerede spørgeskemaer, eksperimenter eller observationer for at indsamle numeriske data. Disse data kan omfatte kvantitative variabler som tal, målinger og skalaer. Forskningen er ofte baseret på en stor prøve eller stikprøve for at repræsentere den bredere befolkning.

Nogle af de mest almindelige teknikker og metoder inden for kvantitativ forskning omfatter:

 • Spørgeskemaer og surveys: Deltagerne besvarer en række spørgsmål, ofte med multiple choice-svar, for at indsamle data om holdninger, adfærd og karakteristika.
 • Eksperimenter: Forskeren manipulerer en uafhængig variabel og måler effekten på en afhængig variabel for at identificere årsagssammenhænge.
 • Statistisk analyse: Indsamlede data analyseres ved hjælp af statistiske metoder til at identificere mønstre, sammenhænge og signifikante forskelle mellem variabler.
 • Longitudinelle studier: Data indsamles og analyseres over en længere periode for at identificere ændringer over tid.
 • Korrelationsundersøgelser: Undersøgelser af sammenhænge mellem forskellige variabler ved hjælp af korrelationskoefficienter.

Kvantitativ metode sigter mod at opnå objektivitet og generaliserbarhed gennem systematisk indsamling og analyse af data. Den tillader forskeren at undersøge og teste hypoteser, identificere mønstre og formulere generaliseringer baseret på store prøver af data. Resultaterne kan være kvantificerede og statistisk signifikante, hvilket giver et grundlag for at træffe beslutninger, udvikle teorier og informere praksis.

Hvad kan man undersøge med psykologisk metode?

Med psykologisk metode kan man undersøge og studere en bred vifte af psykologiske fænomener, adfærdsmønstre og mentale processer. Her er nogle eksempler på områder, der kan undersøges ved hjælp af psykologisk metode:

 • Kognitive processer: Undersøgelse af opmærksomhed, hukommelse, perception, tænkning og problemløsning for at forstå, hvordan mennesker bearbejder og opfatter information.
 • Personlighed og individuelle forskelle: Undersøgelse af personlighedstræk, temperament, intelligens og motivationsfaktorer for at forstå, hvordan individuelle forskelle påvirker adfærd og præstation.
 • Social interaktion: Undersøgelse af socialt samspil, gruppedynamik, social perception og indflydelse for at forstå, hvordan mennesker interagerer og påvirker hinanden.
 • Udviklingspsykologi: Undersøgelse af den kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling gennem hele livet for at forstå, hvordan mennesker udvikler sig fra barndom til voksenalder og ældre alder.
 • Klinisk psykologi: Undersøgelse af psykiske lidelser, psykopatologi, behandlingsmetoder og terapeutiske interventioner for at forstå årsagerne til psykiske problemer og udvikle effektive behandlingsmetoder.
 • Sundhedspsykologi: Undersøgelse af forholdet mellem psykologi og fysisk sundhed, herunder stress, sundhedsadfærd og håndtering af kroniske sygdomme.
 • Organisationspsykologi: Undersøgelse af adfærd og processer i arbejdsmiljøet, ledelse, motivation og arbejdsglæde for at forstå, hvordan psykologi påvirker organisationers effektivitet og trivsel.

Disse eksempler er blot nogle få ud af mange områder inden for psykologisk forskning, og psykologisk metode kan tilpasses til at undersøge specifikke spørgsmål inden for hver af disse områder og andre psykologiske områder.

Scroll to Top